Algemene voorwaarden

De voorwaarden waar wij mee werken op een rijtje

Algemene voorwaarden

Versie 1 gepubliceerd op 14-08-2019

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van het aanbod van Stichting Balletschool Cabriole en de afnemer van deze overeenkomsten. Indien het document is gewijzigd,zal dit bekend gemaakt worden.

1. Inschrijving
1.1. De eerste les is een gratis, vrijblijvende proefles. Indien na de proefles besloten worden om de lessen niet voort te zetten, wordt er niets in rekening gebracht.
1.2. De inschrijving geschiedt voor onbepaalde tijd.
1.3. Inschrijving voor de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te vinden op onze website: www.balletschoolcabriole.nl/inschrijven
1.4.Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. De hoogte van het lesgeld is afhankelijk van de lesduur en leeftijd van de leerling. De actuele tarieven zijn te vinden op onze website: www.balletschoolcabriole.nl/tarieven
1.5. Tussentijds instromen of overstappen naar een andere les is in overleg mogelijk.
1.6. Bij tussentijds instromen betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.
1.7. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

2. Betaling
2.1. Na inschrijving ontvangt u een factuur met het verschuldigde lesgeld. U kunt dit bedrag onder vermelding van het factuurnummer overmaken naar het rekeningnummer van Stichting Balletschool Cabriole (NL25BUNQ2035751322), of een digitale machtiging afgeven voor een automatische incasso.
2.2. Wij werken samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. Indien er via deze fondsen betaald wenst te worden, dient dit te worden aangegeven bij inschrijving.
2.3. Betalen in termijnen is mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via de mail:
info@balletschoolcabriole.nl
2.4. Bij het uitblijven van betaling na de verstreken betaaltermijn of een geweigerde incasso wegens administratieve redenen op uw rekening, worden er € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
2.5. Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt Stichting Balletschool Cabriole zich het recht om een incassobureau in te schakelen. De kosten hiervoor zijn voor de rekening van de lesgeld plichtige.
2.6. Indien de betaling van het lesgeld uitblijft, behoudt Stichting Balletschool Cabriole zich het recht om de desbetreffende leerling(en) te weigeren in de les(sen).
2.7. Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeld plichtige dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
2.8. Stichting Balletschool Cabriole behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per dansseizoen te verhogen.

3. Opzegging
3.1. Indien er opgezegd wenst te worden voor het volgende dansseizoen, dient dit per mail te geschieden vóór 1 juni van het lopende seizoen. Afmeldingen tussen 1 juni en 1 augustus ontvangen een rekening van het lesgeld van één lesmaand. Opzeggingen na 1 augustus ontvangen een rekening van het lesgeld van twee lesmaanden.
3.2. Wanneer er tijdens het seizoen opgezegd wenst te worden, wordt een opzegtermijn van twee maanden gehanteerd. Deze opzegtermijn gaat in vanaf de datum dat er per mail wordt opgezegd. Het niet-gebruikte lesgeld wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de opzegtermijn terug betaald aan de lesgeld plichtige.
3.3. De bovengenoemde opzegtermijn van twee maanden kan eventueel vervallen bij:
-Verhuizing uit de regio. De regio beslaat een gebied van 20km buiten de woonplaats van de cursist. Hiervoor ontvangt Stichting Balletschool Cabriole een bewijs van de verhuizing zoals bijv. Inschrijving bij een andere gemeente
-Langdurige ziekte of complicaties bij zwangerschap van de cursist waardoor het voor de cursist medisch gesproken niet mogelijk is de cursus af te ronden. Een schriftelijk bewijs in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte.
-Bij overlijden van de cursist.
-Ingeval de cursist een schriftelijke verklaring van Stichting Balletschool Cabriole opvolgt om de cursus te beëindigen.
-Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan worden verlengd. Dit ter beoordeling aan Stichting Balletschool Cabriole.

Een verzoek hiertoe kan per mail worden ingediend bij Stichting Balletschool Cabriole. Stichting Balletschool Cabriole beslist uiteindelijk en zal ieder geval apart behandelen.

4. Herroepingsrecht
4.1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten op afstand heeft een consument de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag.
4.2. Er kan gebruik gemaakt worden van het ontbinden van een abonnement vanwege het herroepingsrecht, indien niet wordt voldaan aan de uitzonderingen, door een e-mail te sturen naar
info@balletschoolcabriole.nl. Hierin staat een duidelijke vermelding van:
-voornaam en achternaam leerling
-de les waarvoor een abonnement is afgesloten & welke dient te worden ontbonden
-dat er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht/het ontbinden van het abonnement binnen 14 dagen
4.3. Elke andere vorm van opzegging vanwege het herroepingsrecht zal niet in behandeling worden genomen. Van een correcte ontbinding vanwege het herroepingsrecht wordt ten allen tijde een bevestiging gestuurd. De ontbinding is alleen na bevestiging voltooid en definitief.
4.4. Indien de lesgeld plichtige al een bedrag betaald heeft, Stichting Balletschool Cabriole dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de lesgeld plichtige is gebruikt tenzij de lesgeld plichtige nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
4.5. Bij ondertekening verklaart de leerling of ouder/verzorger dat geen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht als de overeenkomst al is ingegaan. D.w.z. als al gebruik gemaakt is van het abonnement en de ingangsdatum is verstreken. Dit geldt ook indien het abonnement in gaat binnen 14 dagen na de dag van het sluiten van het abonnement; de herroepingstermijn stopt dan op het moment dat er gebruik is gemaakt van het abonnement.

5. Vakanties
5.1. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Het vakantierooster staat vermeld op onze website.
5.2. Voor het inhalen van gemiste lessen door de docent kan er door Stichting Balletschool Cabriole worden gekozen om deze lessen in te halen op een vrije dag of in een vakantie.

6. Kledingvoorschriften
6.1. Alle leerlingen worden geacht de juiste danskleding aan te schaffen zoals deze worden beschreven in onze keldingvoorschriften. Voor ons kledingvoorschrift verwijzen wij u door naar onze website: www.balletschoolcabriole.nl/over-balletschool-cabriole/kledingvoorschriften/
Een kledingvoorschrift draagt bij aan de uniformiteit in de les en geeft de docent de mogelijkheid om optimaal met de leerlingen te werken en hen te corrigeren. Tevens kan de kleding worden gebruikt als basis voor voorstellingen en optredens.
6.2. Voor leerlingen die al sinds seizoen 2018/2019 of eerder bij Cabriole dansen geldt dat de danskleding voor seizoen 2019/2020 uiterlijk tijdens de leerlingvoorstelling in voorjaar 2020 aanwezig dient te zijn.
6.3. Voor nieuwe leerlingen die in seizoen 2019/2020 starten geldt dat zij zich zullen inspannen om aan het nieuwe kledingvoorschrift te voldoen, met een maximale aanschaftijd van 6 weken na de eerste les.
6.4. Stichting Balletschool Cabriole zal een mogelijkheid creëren om danskleding die te klein is of –bij doorstromen naar een hogere groep- niet bij de leeftijdscategorie hoort, te kunnen doorverkopen aan andere leerlingen om zo de kosten in de aanschaf van danskleding te drukken.
6.5. Buitenschoenen en schoenen met witte zolen die afgeven op de vloer worden niet toegestaan in de dansstudio.
6.6. Tijdens de lessen wordt het haar gedragen zoals dit in het kledingvoorschrift is opgenomen.
6.7. Het dragen van sieraden, accessoires en kleding die buiten het kledingvoorschrift vallen worden niet toegestaan in de lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals mobiele telefoons (uit!) in bewaring worden gegeven bij de docent.

7. Danslessen
7.1. Leerlingen zijn minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zodat de lessen optijd kunnen beginnen.
7.2. Indien een leerling te laat komt, wordt er gewacht tot de oefening is afgelopen. Dit om het storen tot een minimum te beperken.
7.3. De leerlingen zijn (zo goed als) iedere les aanwezig, er wordt namelijk gewerkt met lesplannen waarbij er iedere week wordt verder gegaan met de lesstof.
7.4. Voor, tijdens en na de lessen hebben leerlingen respect voor elkaar.
7.5. Het niet toegestaan om beeldmateriaal te maken tijdens de les zonder toestemming van de desbetreffende docent.
7.6. De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Balletschool Cabriole. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen en/of voorkeuren voor een bepaalde groep.
7.7. Bij een proefles in een kinderles is het toegestaan om als ouder (een deel van) de eerste les te kijken, dit in overleg met de desbetreffende docent.
7.8. Gedurende het dansjaar zijn er kijklessen voor familie en vrienden. Buiten deze kijklessen om is het niet toegestaan om lessen in de zaal te kijken. Op onze website en in de nieuwsbrieven die u ontvangt, vindt u de data van de kijklessen.
7.9. Gedurende het dansjaar organiseren wij lessen voor vrienden en vriendinnen van onze leerlingen. In deze lessen mogen er, zonder aanmelding voorafgaand via de website, vrienden en vriendinnen mee komen doen. Buiten deze vriendenlessen om, is het meedoen in een les alleen mogelijk wanneer er een aanmelding voor een proefles is ontvangen via de website/mail.
7.10. Het inhalen van gemiste lessen is mogelijk, neem hiervoor contact op via de mail: info@balletschoolcabriole.nl

8. Voorstelling
8.1. Om het jaar organiseert Stichting Balletschool Cabriole een voorstelling in een theater in de buurt. Voor deze voorstelling kan een beroep gedaan worden gedaan op de hulp van ouders.
8.2. Basiskleding voor de voorstelling dient aangeschaft te worden door de leerlingen (bijv. balletschoenen, een panty, t-shirt of legging). Overige kostuums, kledingstukken, accessoires en attributen worden verzorgd door de dansschool.
8.3. Alle groepen vanaf 4 jaar doen mee aan de voorstelling. Lessen met uitsluitend volwassen leerlingen doen in overleg met de docent wel/niet mee aan de voorstelling.
8.4. Indien een leerling niet wenst deel te nemen aan de voorstelling, dient dit uiterlijk 8 weken voor de voorstellingsdag per mail te worden aangegeven. Afmeldingen na deze termijn ontvangen een rekening van 15,00 euro wegens de investering in kostuums, attributen en overige zaken m.b.t. de voorstelling.
8.5. Toegangskaartjes voor de voorstelling zijn niet inbegrepen bij het lesgeld.
8.6. Gekochte toegangskaartjes worden na aanschaf niet terug gekocht door de dansschool.
8.7. Wanneer een leerling deelneemt aan een voorstelling, gaat hij/zij akkoord met de mogelijkheid dat er beeldmateriaal (foto’s en/of film) kan worden gemaakt en dit op een nette manier gebruikt kan worden door Stichting Balletschool Cabriole.
8.8. Indien een leerling of ouder niet wilt dat er beeldmateriaal gemaakt wordt van hem/haar, kan hij/zij helaas niet mee doen aan de voorstelling. Het is voor Stichting Balletschool Cabriole niet mogelijk om specifieke leerlingen niet in beeld te brengen tijdens een voorstelling.

9. Ziekte en afwezigheid
9.1. Balletschool Cabriole behoudt zich het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent. Bij ziekte / afwezigheid zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Restitutie van het lesgeld per les vindt echter pas plaats als er meer dan twee lessen zijn vervallen per lesjaar.
9.2. Bij ziekte / afwezigheid van de docent op korte termijn ontvangt de leerling (mits bereikbaar & mits toestemming gegeven) bericht over uitgevallen lessen een sms/appje op het nummer dat bij de inschrijving is opgegeven. Eventueel kan de leerling ook telefonisch of per mail op de hoogte worden gebracht.
9.3. Indien een leerling verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Balletschool Cabriole hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail, of op telefoonnummer 0650808777. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van een leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
9.4. De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Stichting Balletschool Cabriole is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten.
10.2. Deelname aan de lessen, activiteiten binnen en buiten de studio en het verblijf in en rondom het pand van Stichting Balletschool Cabriole geschiedt geheel voor eigen risico.